Komunikatë për shtyp

Back to top

Përfaqësuesit e DIFK morën pjesë në Konferencën e 9-të të FSI – IADI për menaxhimin e krizave, zgjidhjen e bankës dhe sigurimin e depozitave

Komunikatë për shtyp

Përfaqësuesit e FSDK-së, Drejtorja Menaxhuese Znj. Arijeta Neziraj Elshani, Znj. Shqipe Devaja, Zyrtare e Lartë Ligjore dhe Administrative dhe Z. Vllaznim Bytyqi Zyrtar i Lartë i Financave morën pjesë në Konferencën e 9-të të FSI – IADI për menaxhimin e krizave, zgjidhjen e bankave dhe sigurimin e depozitave qfarë tjetër dhe si për t’u përgatitur, mbajtur në Bazel, Zvicër, 4-5 shtator 2019. FSDK u përfaqësua gjithashtu në Takimin e 59-të të Këshillit Ekzekutiv të IADI. nga Znj. Shqipe Devaja.

Gjatë konferencës dy-ditore u diskutua  për temat e shumta lidhur me menaxhimin e krizave, zgjidhjen e bankës dhe sigurimin e depozitave, me theks të veçantë në gatishmërinë për kriza. Folësit kryesorë  dhe prezantuesit ndanë zhvillimet, praktikat dhe përvojën më të fundit në tema të tilla si: Zgjidhja e bankave sistemike  dhe institucioneve financiare jobankare; sfidat për zgjidhjen e bankave më të vogla dhe tregjeve bankare; rreziqet dhe përgjigjet që shfaqen ndaj ndryshimit të kategorive të rrezikut; strategjitë për financimin e likuiditetit në zgjidhje; dhe hartimin e ushtrimeve të simulimit të krizave për të provuar aranzhimet e menaxhimit të krizave.

Në konferencë morën pjesë zyrtarë të autoriteteve të zgjidhjes se bankës, zyrtarë të sigurimit të depozitave, mbikëqyrësve të bankave dhe bankierëve qendrorë, të cilët janë të përfshirë në hartimin ose zbatimin e regjimeve të zgjidhjes; planifikimi i rezolucionit operacional; ose zhvillimi i marrëveshjeve të menaxhimit të krizave brenda juridiksionit të tyre. Duke marrë parasysh që Kosova po rishikon një kornizë të menaxhimit të krizave, kornizën e zgjidhjes (dhe jo vetëm), ishte një rast i duhur për përfaqësuesit e FSDK-së që, përveç të tjerave, të mësojnë edhe nga përvojat e ndryshme dhe perspektivat e ndryshme.