Performanca e FSD-së

Back to top

Performanca e FSD-së

FSDK-ja investon fondet e veta në përputhje me udhëzimet e investimeve dhe dispozitat e LSD-së. Në investimet e saj, FSDK-ja merr parasysh parimet e investimit të sigurisë, likuiditetin gjatë kthimit (Udhëzimet e investimeve;. Neni 3 Parimet e Investimeve).