Çfarë sigurohet?

Back to top

Sistemi për sigurimin e depozitave ofron një mbulim të kufizuar të sigurimit të depozitave, si një praktikë më e mirë.

Në përgjithësi, një depozitë do të thotë një shumë e parave të paguara nga një depozituesi në bankë, me kusht që ajo do të paguhet në mënyrë të plotë nga banka, me ose pa interes, qoftë me kërkesë ose në një kohë të dakorduar, sipas  kushteve ligjore dhe kontraktuale të zbatueshme.

Produktet tipike të depozitave bankare të ofruara nga bankat që janë siguruara nga FSDK janë depozita pa afatizim (llogari rrjedhëse), llogaritë e kursimeve dhe depozitat me afat.

Aktualisht, depozituesit janë të siguruar, për secilën bankë anëtare, deri në shumën e siguruar prej:

EUR 5,000

Një depozitues do të ketë llogaritë e depozitave të tij të siguruar në të gjitha bankat që janë anëtarë të FSDK-së deri në shumën maksimale të kompensimit prej 5,000 euro. Për shembull: Një depozituesi i siguruar ka llogaritë në dy banka (banka A dhe banka B) i ka depozita të veta të siguruara në këto dy banka, përkatësisht në bankën A: deri në 5,000 euro dhe në Bankën B: deri në 5,000 euro.

Shuma e kompensimit individual llogaritet si më poshtë

Të gjitha depozitat e një depozituesi do të mblidhen

+

Do të shtohet interesi i përllogaritur (deri në datën e revokimit te licencës dhe mbylljes së bankës)

-

Do të zbriten të gjitha detyrimet me vones, (nëse ka) të depozituesit (kredi, mbiterheqje, etj.) ndaj bankës zbriten

=

Kerkesen neto të depozituesit ndaj bankës

FSDK do të kompensojë në maksimum 5,000.00 EUR

Shembulli 1 për llogaritjen e shumës së kompenzimit:

Shembulli 1:

+

Shuma
Bilanci në llogarinë rrjedhëse

+

€ 900
Interesi i përllogaritur në llogarinë rrjedhëse

+

€ 50
Bilanci i Llogarisë së Kursimeve

+

€ 4000
Interesi i përllogaritur në llogarinë e kursimeve

=

€ 50
Gjithsejt depozitat përfshirë intersin

-

€ 5000
Detyrimet e vonuara (të papaguara)

=

€ 0
Gjithsejt kerkesa neto:

€ 5000
Shuma e kompenzimit për pages nga FSDK

€ 5000

Shembulli 2:

Shembulli 2: Llogari e perbashket

+

Shuma
Bilanci në llogarinë rrjedhëse

+

€ 2500
Interesi i përllogaritur në llogarinë rrjedhëse

+

€ 120
Gjendja e depozitave në llogarinë e kursimeve të përbashkëta (50% pjesë)

+

€ 2000
Interesi në llogarinë e kursimeve të përbashkëta

=

€ 80
Gjithsejt depozitat përfshirë intersin

-

€ 4700
Detyrimet e vonuara (të papaguara)

=

€ 200
Gjithsejt kerkesa neto:

€ 4500
Shuma e kompenzimit për pages nga FSDK

€ 4500

Një person fizik po mban një llogari të depozitave si “person fizik” dhe është pronar i një personi juridik – në një rast të tillë depozitat e personit fizik dhe të personit juridik sigurohen veçmas si më poshtë:

 

 

Shembulli 3

+

Shuma
Gjendja e depozitës në llogarinë rrjedhëse përfshirë interesin (personi fizik)

€ 4000
Gjendja e depozitës në llogarinë rrjedhëse përfshirë interesin (Personi juridik, d.m.th. personi fizik i përmendur më parë është pronar i këtij personi juridik)

€ 5000
Duke supozuar se nuk ka detyrime të vonuara, kërkesat e personit fizik dhe juridik trajtohen veçmas, prandaj, shuma e kompensimit të personit fizik do të jetë 4,000 € ndërsa për personin juridik do të jetë 5,000 €.

Çfarë ndodh nëse kërkesa neto e depozituesit ndaj bankës tejkalon shumën maksimale të kompensimit prej 5,000 € (euro)?

Nëse kërkesa neto e depozituesit tejkalon shumën prej 5,000 € (euro), si në shembullin e dytë, diferenca midis kërkesës neto të depozituesit dhe shumës maksimale të kompensimit do të shlyhet nga Marrësi gjatë procedurës së likuidimit të bankës.

Shembulli 4

+

Shuma
Bilanci në llogarinë rrjedhëse

+

€ 3000
Interesi i llogarisë rrjedhëse

+

€ 90
Gjendja e depozitave në llogarinë e kursimeve

+

€ 5000
Interesi në llogarinë e kursimeve

=

€ 110
Gjithsejt depozitat përfshirë intersin

-

€ 8200
Detyrimet e vonuara (të papaguara)

=

€ 500
Gjithsejt kerkesa neto:

€ 7700
Shuma e kompenzimit për pages nga FSDK

€ 5000
Shuma e pasiguruar (Kërkesë kundër likuiduesit)

€ 2700