Bordi Menaxhues

Back to top

FSDK qeveriset nga Bordi Menaxhues dhe përbëhet nga pesë anëtarë të emëruar nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës.

  1. Guvernatori i Bankës Qendrore ose përfaqësuesi i autorizuar i tij
  2. Një përfaqësues nga Ministria e Financave
  3. Drejtori Menaxhues i FSDK-së
  4. Një (1) ekspert me përvojë në fushën e sigurimit të depozitave dhe financave
  5. Një (1) ekspert – Auditor i certifikuar

Aktualisht, Bordi Menaxhues i FDSK-së përbëhet nga anëtarët si në vijim:

  1. Z. Fehmi Mehmeti, Guvernator i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës
  2. Znj. Arijeta Neziraj Elshani, Anëtar (Drejtoreshë Menaxhuese)
  3. Z. Vern McKinley, Anëtar (ekspert – në fushën e sigurimit të depozitave dhe financave)
  4. Znj. Fetije Ukaj, Anëtar (ekspert – Auditor i certifikuar)
Fehmi Mehmeti
Kryesues i Bordit Menaxhues
Arijeta Neziraj Elshani
Drejtore Menaxhuese
Vern McKinley
Anëtar i Bordit Menaxhues
Fetije Ukaj
Anëtare e Bordit Menaxhues