Bordi Menaxhues

Back to top

FSDK qeveriset nga Bordi Menaxhues dhe përbëhet nga pesë anëtarë të emëruar nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës.

  1. Guvernatori i Bankës Qendrore ose përfaqësuesi i autorizuar i tij
  2. Një përfaqësues nga Ministria e Financave
  3. Drejtori Menaxhues i FSDK-së
  4. Një (1) ekspert me përvojë në fushën e sigurimit të depozitave dhe financave
  5. Një (1) ekspert – Auditor i certifikuar

Aktualisht, Bordi Menaxhues i FDSK-së përbëhet nga anëtarët si në vijim:

  1. Znj. Shkëndije Himaj-Zekaj, përfaqësuese e autorizuar e Guvernatorit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës
  2. Z. Ilir Rama, përfaqësues nga Ministria e Financave
  3. Znj. Arijeta Neziraj Elshani, Anëtar (Drejtoreshë Menaxhuese)
  4. Z. Vern McKinley, Anëtar (ekspert – në fushën e sigurimit të depozitave dhe financave)
  5. Z. Bekim Berisha, Anëtar (ekspert – Auditor i certifikuar)
Shkendije Himaj
Kryesuese e Bordit Menaxhues
Ilir Rama
Anëtar i Bordit Menaxhues
Arijeta Neziraj Elshani
Drejtore Menaxhuese
Vern McKinley
Anëtar i Bordit Menaxhues
Bekim Berisha
Anëtar i Bordit Menaxhues