Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë siguron depozitat tuaja deri në limitin e sigurimit në kuadër të secilës bankë.

Back to top

€840 milion

depozita të siguruara

99.4%

depozitorë të siguruar

9

banka anëtare