Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë siguron depozitat tuaja deri në limitin e sigurimit në kuadër të secilës bankë.

Back to top

€991 milion

depozita të siguruara

93.3%

depozitorë të siguruar

10

banka anëtare