Statuti

Back to top

Statuti

Statuti – dokumenti më i lartë ligjor që rregullon parimet themelore të qeverisjes, si dhe procedurat institucionale, administrative dhe operative të FSDK-së

Statuti është i autorizuar sipas nenit 19, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.4 i Ligjit Nr. 03/L-216 për Themelimin e Sistemit për Sigurimin e Depozitave për Institucionet Financiare në Kosovë dhe i ndryshuar nga Ligji Nr. 04/L-133 Për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L216 mbi themelimin e Sistemit për Sigurimin e Depozitave për Institucionet Financiare në Kosovë.