Raportet vjetore

Back to top

Raportet vjetore

FSDK-ja raporton mbi baza vjetore tek BQK-ja mbi aktivitetet e veta operative dhe performancën financiare në përputhje me kërkesat ligjore.

Në pajtim me Statutin e FSDK-së me qëllim të informimit të palëve të saj të interesuara dhe publikut, FSDK-ja publikon Raportin e saj vjetor dhe pasqyrat financiare të audituara në faqen e saj të internetit.

 

 

Arkiva