Isključene kategorije

Back to top

Isključene kategorije

U skladu sa unutrašnjim najboljim praksama, sledeće su isključene kategorije iz sistema osiguranja depozita tj. ne ispunjavaju uslove za nadoknadu u slučaju oduzimanja dozvole ili zatvaranja banke:

 • Depoziti nepoznatih računa
 • Depoziti u vezi  pranja novca i finansiranja terorizma
 • Depoziti direktora i izvršnih menadžera banaka, kao i depoziti njihovih porodica i drugih povezanih lica
 • Depoziti fizičkih lica sa direktnim učešćem u kapitalu banke ili pravom glasa, koji proizilaze od najmanje pet procenata (5%) učešća u kapitalu banke, njihovih porodica ili povezanih lica
 • Depoziti pravnih lica i akcionara tih pravnih lica i akcionara tih pravnih lica sa većinom glasova od pedeset posto (50%) ili više u kapitalu banke ili pravom glasa koje proizilazi od najmanje pet procenata (5%) učešća u kapitalu banke, njihovih porodica i srodnih stranaka, ako je moguće.
 • Lica zadužena za obavljanje spoljašnje revizije finansijskih izveštaja institucija  tokom poslednje tri godine, pre pokretanja postupka  likvidacije.
 • Depoziti banaka i finansijskih institucija
 • Depoziti osiguravajućih društava i društava za zajedničko ulaganje
 • Depoziti penzionih fondova
 • Depoziti lokalnih i centralnih vlada i organi uprave
 • Depoziti koji se čuvaju u filijalama kosovskih banaka koje posluju van zemlje