O Sistemu

Back to top

O Sistemu

Sistem osiguranja Depozita je uspostavljen Zakonom o Osiguranju Depozita decembra 2010. godine, dok je stupio na snagu juna 2011. godine,  sa ciljem da zaštiti male deponente i da doprinese  finansijskoj stabilnosti. Sistem Osiguranja Depozita je upravljan Fondom Osiguranja Depozita na Kosovu (FODK), kao nezavisna javna institucija, stvorena i regulisana Zakonom o Osiguranju Depozita, čiji je zadatak da upravlja Fondom  Osiguranja Depozita (FOD) sa glavnim mandatom da nadoknadi u roku od trideset dana osigurane depozite u slučaju gubljenja licence i zatvaranja banke od strane Centralne Banke Republike Kosova (CBK).

Sistem  osiguranja depozita je obavezan za sve finansijske institucije koje uzimaju depozit, trenutno banke, koje imaju dozvolu CBK-a da uzimaju depozit, izuzev stranih filijala koje imaju osiguranje matične zemlje veće od osiguranja FODK-a.

Osiguranje depozita štiti depozite i garantuje nadoknadu osiguranim deponentima do zakonskog limita u slučaju oduzimanja licence ili zatvaranja banke.

Osigurani deponenti koji imaju depozit(e) u banci su:

•      Fizička lica (privatna lica) i

•      Pravna lica (registrovane kompanije i dr.)

I kosovski i inostrani deponenti koji deponuju sredstva u bankarskom sistemu Kosova su osigurani.