Pokrivenost

Back to top

Pokrivenost

Sistem osiguravanja sistema obezbeđuje ograničeno osiguravajuće pokriće, kao primer dobre prakse.

U principu, depozit predstavlja sumu novca koju deponent plaća banci pod uslovom da će se otplatiti u celosti od strane banke, sa ili bez kamate, bilo na zahtev ili u dogovoreno vreme, u okviru pravnih i ugovornih uslova koji se primenjuju.

Tipični depozitni proizvodi banaka koje FODK osigurava su depoziti po viđenju (tekući računi), štedni depoziti i oročeni depoziti.

Trenutno, deponetni su osigurani, po banci članici, sve do osiguranog iznosa od:

 EVRA 5,000

Deponent ima svoje osigurane depozitne račune u svim bankama koje su članice FODK-a do maksimalnog iznosa od 5,000 evra. Na primer: osiguran deponent koji ima račune u dve banke članice (banka A i banka B) ima svoje osigurane depozite u te dve banke, odnosno u banci A: do 5,000 evra; i u banci B: do 5,000 evra.