Proces naknade

Back to top

Proces naknade

Ubrzo nakon što je Centralna banka Kosova oduzela licencu i zatvorila banku, deponenti će biti obavešteni putem objave Fonda Osiguranja Depozita na Kosovu u sredstvima javnog informisanja, putem veb sajta FODK-a i pisanim objavama u filijalama zatvorene banke. Objave će informisati deponente o svojim pravima i odgovornostima,  imenu i lokaciji izabrane banke za isplatu i o mogućem datumu početka naknade, kao i o procesu naknade.

Otplata osiguranog depozita putem izabrane banke za isplatu će započeti što je pre moguće nakon oduzimanja licence i zatvaranja banke. FODK treba da izvrši plaćanje svih uredno overenih potraživanja  u roku od 30 dana nakon zatvaranja banke. FODK-u je dozvoljeno da napravi delimične isplate avansa za neto potraživanja deponenta u vremenskom roku od 30 dana.