O FODK-u

Back to top

O FODK-u

Fond Osiguranja Depozita na Kosovu (FODK) je nezavisna javna institucija, osnovana juna 2011. godine, na osnovu Zakona o Osnivanju Sistema Osiguranja Depozita za Finansijske Institucije na Kosovu (Zakon Br. 03/L-216) sa ciljem da štiti male deponente od gubitka, u slučaju oduzimanja licence i zatvaranja banke, kao i da podrži Centralnu Banku Republike Kosova u ispunjavanju svog cilja za razvijanje pouzdanosti, solventnosti i efikasnog funkcionisanja stabilnog, tržišno zasnovanog finansijskog sistema.

Glavni mandat FODK-a je da osigura depozite fizičkih i pravnih lica u svakoj instituciji članici i nadoknadi osigurane depozite u roku od trideset (30) dana, u slučaju da banka ne uspe prema granicama osiguranja i kriterijuma definisanim u Zakonu o Osiguranju Depozita. FODK upravlja procesom nadoknade osiguranih deponenata kada Centralna Banka Republike Kosova (CBK) poništi licencu i zatvori banku.

Kao uska šema mandata (“paybox”), dodatne odgovornosti FODK-a uključuju: postavljanje i naplatu premija osiguranja; ulaganje prikupljenih sredstava; saradnju sa Centralnom Bankom Kosova i drugim osiguravačima depozita. FODK primenjuje sistem premije zasnovan na riziku, na osnovu ocena ispitivanja koje daju supervizori sa osiguranim depozitima, kao osnovice za procenu.

Uspostavljanje “ex-ante” šeme pokrenula je Centralna Banaka Republike Kosova  sa podrškom Vlade Nemačke (kroz KfW) i Vlade Republike Kosova u obezbeđivanju kapitalnog doprinosa u iznosu od 15.5 miliona evra. Pored toga,  Vlada Nemačke (kroz KfW) je obezbedila dodatni doprinos od 2 miliona evra za podršku povećanja pokrivenosti.