Politike

Back to top

Politike

Investicione smernice predstavljaju opšti okvir politike za investicione aktivnosti FODK-a, posebno za odlučivanja o investicijama koje FODK treba da nastavi u poslovnoj godini. Smernice se odnose na ulaganja raspoloživih finansijskih sredstava nagomilanih u Fondu Osiguranja Depozita u skladu sa članom 15 i 16 (sa izmenama u Članu 12 i 13), Zakona o OD-u (Br. 03/L-216 i Br. 04/L-133).

Investicione smernice FODK-a su ovlašćenje na osnovu Člana 25, Člana 19 i 22 ZOD-a, Zakona Br. 03/L-216, i Člana 20 u izmenjenom ZOD-u, Zakon Br. 04/L-133.

Politika za  podizanje svesti javnosti ima za cilj podjavnosti o sistemu osiguranja depozita i njenih javnih politika , koje su: zaštita malih štediša iz gubitka u slučaju osiguranog slučaja , tj . oduzimanje dozvole od strane CBK bilo koje banke članice i podršku CBK u postizanju svog cilja da se poveća bezbednost , solventnost i efikasno funkcionisanje stabilnog finansijskog sistema i zasniva se na tržišnoj ekonomiji .

Javna svest je od suštinske važnosti da se osigura efikasnost sistema osiguranja depozita .

Cilj ovog vodiča je da objasni  proces nadoknađivanja i uslove za nadoknađivanje osiguranih deponenata u osiguranom slučaju u skladu sa Zakonom br. 03/L-216 “O uspostavljanju sistema za osiguranje depozita za finansijske institucije na Kosovu”, (u daljem tekstu ZOD) i Zakonom br. 04/L-133 “O izmenama i dopunama zakona 03/L-216 o uspostavljanju sistema za osiguranje depozita za finansijske institucije na Kosovu” (u daljem tekstu izmenjeni ZOD); i u skladu sa “Uredbom o procedurama nadoknađivanja osiguranih deponenata”