Pravila i Propisi

Back to top

Pravila i Propisi

Svrha ovog pravila je definisanje strukture i oblika podataka za podnošenje od strane banaka članica za tačno i brzo utvrđivanje osiguranih depozita i redovno učešće u testiranju softvera, sistema za nadoknadu deponenata (u daljem tekstu: SND).

Ovo pravilo se ovlašćuje na osnovu člana 24. stav 1 ZOD-a, izmenjenog članom 19. stav 1 izmenjenog ZOD-a.

Pravila o tromesečnom izveštavanju služe da se odredi ukupan iznos osiguranog depozita banaka, i taj iznos osnova za izračunavanje tekuće premije koju banke članice plaćaju FODK-u.

Pravilo je ovlašćeno na osnovu Člana 24, stav 1 ZOD-a, Zakona Br. 03/L – 216, (Član 19 izmenjenog ZOD-a, Zakon Br. 04/L-133), Član 14, stav 1.1 (Član 11,stav 1, podstav 1.1 izmenjenog ZOD-a) i Član 19, stav 1.4 ZOD-a, i Stav 23 ZOD-a (Član 18 Izmenjenog ZOD-a) i odnosi se na sve Finansijske Institucije koje uzimaju depozit, koje su članice Fonda Osiguranja Depozita na Kosovu.

Pravilo određuje metodu izračunavanja  i raspored plaćanja  početnih i tekućih premija osiguranja depozita od strane članica banaka.

Pravilo je ovlašćeno na osnovu Članova 9 , 10, 11, 14, 16, 19, 22 i  31 ZOD-a, Zakon Br. 03/L-216, i primenjuje se na sve finansijske institucije koje uzimaju depozit.

PRAVILO O ADMINISTRATIVNIM SANKCIJAMA ZA ČLANICE FONDA OSIGURANJA DEPOZITA NA KOSOVU

Pravilo definiše  transparentni spektar primenljivih administrativnih sankcija u skladu sa ovlašćenjima FODK-a u okviru ZOD-a, Zakon Br. 03/L-216, u slučaju da banke članice nisu u skladu sa ZOD-om i izmenjenim ZOD-om i utvrđenim pravilima.

Pravilo je ovlašćeno u okviru Člana 23 ZOD-a, Zakona Br. 03/L-216, i Člana 18 Izmenjenog ZOD-a, Zakon Br. 04/L-133.

Pravilo propisuje način informisanja i sadržaj informacija o osiguranju depozita, koje su članovi FODK-a dužni da obezbede svojim sadašnjim i budućim klijentima.

 

Pravilo je ovlašćeno na osnovu Člana 19, Stav 1, Podstav 1.4, ZOD-a, Zakon Br. 03/L-216, i Član 19, Izmenjenog ZOD-a, Zakon Br. 04/L-133.

 

Pravilo propisuje proces i kriterijume za izbor agenta banke za isplatu da nadoknadi osiguranim deponentima, tj. fizičkim i pravnim licima u slučaju osiguranog događaja.

 

Pravilo je ovlašćeno na osnovu Člana 19, stav 1, stavka 1.4, Član 12 i Član 13, stav 3 ZOD-a, Zakon Br. 03/L – 216, i Izmenjenog ZOD-a, Zakon Br. 04/L – 133.

 

Pravilo postavlja aranžmane finansiranja pri obezbeđivanju da je FODK u stanju da nadoknadi deponentima u skladu sa svojim mandatom

Pravilo je ovlašćeno na osnovu Člana 14 ZOD-a, (Zakon Br. 03/L – 216), i Člana 11 stav 1.8 Izmenjenog ZOD-a, (Zakon Br. 04/L – 133), Člana 17 ZOD-a i Člana 14, stav 1.2, 1.3 Izmenjenog ZOD-a i Člana 19, stav 1.13 ZOD-a; i Člana 19 Zakona o Javnom Dugu.

Propis uspostavlja opšta pravila za nadoknadu osiguranog depozita i reguliše sledeće oblasti: faze, metode nadoknade, tehnologiju, ljudske resurse, agenta banke za isplatu, spoljne partnere i saopštenja za javnost, i odnos sa primaocem, odnos sa CBK-om i MF-om tokom procesa nadoknade.

Propis je ovlašćen u okviru ZOD-a, Zakon Br. 03/L-216, Član 19 Stav 1, Podstav 1.4, Član 12 i Član 24; Izmenjenog ZOD-a, Zakona Br. 04/L-133, Člana 9 i Člana 19.

Svrha ovog pravilnika je uspostavljanje transparentne procedure za konsultacije zainteresovanih strana, u skladu sa ovlašćenjima Fonda na osnovu ZOD-a za pripremu i usvajanje novih ili izmenjenih dopuna, pravila/propisa i predloga politike, uključujući predloge za izmenu ZOD-a.

Pravilnik je ovlašćen na osnovu člana 19,  stav 1 tačka 1.4  Zakona br. 03/L-216 “o osnivanju sistema osiguranja depozita za finansijske institucije na Kosovu” ( u daljem tekstu: ZOD ) i člana 11, stav 1 tačka 1.10,  Zakona br.  04/L-133 “o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-216 o osnivanju sistema osiguranja depozita za finansijske institucije na Kosovu”