Zakoni

Back to top

Zakoni

Zakon Br. 03/L-216 o Osnivanju Sistema Osiguranja Depozita za Finansijske Institucije na Kosovu i izmenjen Zakonom Br. 04 04/L133 o Izmenama i Dopunama Zakona 03/L-216 reguliše osiguravanje depozita fizičkih i pravnih lica i uspostavljanje, upravljanje i ovlašćenja Fonda Osiguranja Depozita na Kosovu.